KLAUZULA INFORMACYJNA — PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTA NEWSLETTERA


  • Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja „Auxilium” z siedzibą przy ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, Polska, KRS 0000773804, NIP 8733270521, REGON 382691643 dane kontaktowe, fundacja@1815.pl, tel. 146920293, (dalej „Fundacja”).
  • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wysyłki newslettera dotyczącego działalności statutowej Fundacji.
  • Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Podanie danych w postaci Twojego adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne, żeby otrzymywać newslettera.
  • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w przedmiocie administrowania strona internetowa, jak również świadczeniem usług hostingu, mailingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  • Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po upływie tego terminu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą subskrypcją.
  • W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres fundacja@1815.pl.
  • Przysługuje ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególna sytuacja, wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit.f RODO). Przysługuje ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Fundacją.
  • Pani/Pana dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.